ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅವಶ್ಯಕ

ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅವಶ್ಯ ಬಳಸಿ.ಕಲೆಗಳು ನಿವಾರಣೆ ಆಗಗಿದ್ದರೂ ಮೊದಲಿನ ಕಲೆಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಡಾರ್ಕ್ ಆಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖ, ಮೋಡ ಕವಿದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಮದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸನ್ ಸ್ಟೀನ್ ಅವಶ್ಯ ಬಳಸಿ.

Leave a Comment

error: Content is protected !!