ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಈ ಮಿಶ್ರಣ ನಿಮ್ಮ ಮುಖದ ಮೇಲಿದ್ದರೆ ಉತ್ತಮ

ಐದು ಟೇಬಲ್ ಚಮಚ ಫೇಸ್ ಗ್ಲಿಸರಿನ್ ಜತೆ ಒಂದು ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ರಸವನ್ನು ಸಮಪ್ರಮಾ ಣದಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಮುಖ ಹಾಗೂ ಕುತ್ತಿಗೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಯವಾಗಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ, ಮುಖವನ್ನು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಒಣ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಉಳಿದಿರುವ ಸೇವಾದ ಒರೆಸಿ.

Leave a Comment

error: Content is protected !!