ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ತಿಂದು ಆದರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ದಣಿವಾದಂತೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆಯೆ?

ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ತಿನ್ನುತ್ತೇವೆ ಆದರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ದಣಿವಾದಂತೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕೇಳಿರುತ್ತೀರಿ. ಆಗ ಒಂದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಿ, ಇದರಲ್ಲಿರುವ ವಿಟಮಿನ್, ಖನಿಜಾಂಶಗಳು ತಕ್ಷಣ ದೇಹಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಹಸಿವು ಕೂಡ ಅನಿಸದು.

Leave a Comment

error: Content is protected !!