ಎದೆಹಾಲಿನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದವರಿಗೇ ಇದು ಉತ್ತಮ

ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ತಾಯಿಯ ಎದೆಹಾಲು ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದುದು,ಎದೆಹಾಲಿನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದವರು ಮೆಂತ್ಯ ಕಾಳನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ ಅದನ್ನು ಬೇಯಿಸಿ ಗಂಟೆ ಮಾಡಿ ಕುಡಿದರೆ ಎದೆ ಹಾಲು ವೃದ್ಧಿಸಲಿದೆ.

Leave a Comment

error: Content is protected !!