ಆರೋಗ್ಯ ಸುದಾರಿಸಿ

Mental health in Kannada :ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ

ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಎಂದರೇನು? ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಜಾಗೃತಿಯು ಇದೀಗ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತಪ್ರಮುಖ. ನಮ್ಮ ಭಾವನಾತ್ಮಕ, ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವುನಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮನ್ನು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿಯೋಚಿಸಲು,ಮತ್ತು ವರ್ತಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಾವು ಒತ್ತಡವನ್ನುಹೇಗೆ … Read more

error: Content is protected !!