ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ

ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್‌ಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ತ್ವಚೆಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಿ. ಮುಲ್ತಾನಿ ಮಿಟ್ಟಿ ಮಿಶ್ರಿತವಾದ ಜೇನು, ಮೊಸರು, ರೋಸ್ ವಾಟರ್ ಬಳಸಿ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್‌ಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿಕೊಂಡು ವಾರಕ್ಕೆ 2 ಬಾರಿ ಲೇಪನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

Leave a Comment

error: Content is protected !!